logo
Shrimati Narsamma Hirayya Shaikshanik Trust, Amravati

Shrimati Narsamma Arts, Commerce & Science College

Kiran Nagar, Amravati

Executive Members

Shri. Chandrashekhar A. Bhondu

President


Shri. Ravindra Gangadhar Khandekar

Vice president


Shri. Ram Madhukar Mahajan

Secretary


Shri. Shyamsundar Rathi

Treasurer


Shri. Govind Devidas Pande

Member


Shri. Sunil Wamanrao Sarode

Member


Sau. Anita Pradeep Vyawahare

Member


Sau. Kunjan Himanshu Wed

Member


Shri. Sunil Narhar Pathak

Member


Shri. Shrikant V. Kalikar

Member